Smaragd Ékszerüzlet Pécs

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NYVT.SZ.17.29/2022.

Weboldal megnevezése: smaragdekszeruzlet.hu  

url címe: https://smaragdekszeruzlet.hu /

A honlap böngészésének, használatának és egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok, személyazonosító- és személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozó jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzatban foglaltakat felhasználó elfogadja.

Jelen tájékoztató és szabályzat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályon alapul.

* Továbbiakban: RENDELET

A jogszabály szövege itt megtalálható: https://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

Az adatkezelő – üzemeltető
A weboldal címe: https://smaragdekszeruzlet.hu /
Üzemeltető: Gönczöl Attila E.V
Elérhetőség:
A szolgáltató székhelye: 7624 Pécs, Hungária út 49
E.-mail cím: smaragdekszeruzlet@gmail.com
Tel: +36209951010
A szolgáltató adószáma: 76526626-1-22
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NYVT.SZ.17.29/2022.
A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai:
Az adatkezelő megnevezése: Websupport Magyarország Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-381419
Az adatkezelő adószáma: 25138205-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.
Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.mhosting.hu/adatvedelem

Általános rendelkezések

az adatkezelési szabályozást bővebben az alábbi linken találja:

https://gdpr.algolia.com/hu/

Fogalommeghatározások

A RENDELET 4. cikke alapján

 • E rendelet alkalmazásában:
 • 1.    „személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • 2.    „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • 3.    „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • 4.    „profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • 5.    „álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • 6.    „nyilvántartási rendszer” : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • 7.    „adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • 8.    „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • 9.    „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • 10.    „harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • 11.    „az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • 12.    „adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • 13.    „genetikai adat” : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • 14.    „biometrikus adat” : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • 15.    „egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • 16.    „tevékenységi központ” :
 • a)    az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajttatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 • b)    az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 • 17.    „képviselő” : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 • 18.    „vállalkozás” : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • 19.    „vállalkozáscsoport” : az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 • 20.    „kötelező erejű vállalati szabályok” : a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 • 21.    „felügyeleti hatóság” : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 • 22.    „érintett felügyeleti hatóság” : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
 • a)    az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • b)    az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • c)    panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 • 23.    „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése” :
 • a)    személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • b)    személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 • 24.    „releváns és megalapozott kifogás” : a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 • 25.    „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” : az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 • 26.    „nemzetközi szervezet” : a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 A RENDELET 5. cikke alapján

 • (1)   A személyes adatok:
 • a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • (2)   Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Általános információk

Kéretlen reklámlevelet (spam), illetve hírlevelet nem küldök. Külső adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

A weboldalakon szerepelnek linkek, azaz más oldalakra mutató hivatkozások. Ezek az oldalak nem állnak az adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatkezeléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért semmiféle felelősséget nem vállalhatok és nem is vállalok!

A hivatkozott oldalak esetén a saját nyilatkozataik, szabályzataik az irányadók.

A közösségi hálózatok (social media), pl.: facebook, pinterest, stb. cookie-kat használnak, amelyeket nem én kezelek. A közösségi hálózatok adatkezelési szabályzatai az irányadók, amennyiben valamelyik szolgáltatásukat használod. Pl. Like, megosztás, stb.

Amennyiben a jelen weboldalt böngészed és szolgáltatásait használod, az az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

 

Adatkezelés esetei

Ajánlatkérés, során megismert adatok

Kezelt adatok: tárhely, weboldal hozzáférési adatai (FTP, MySql, stb.). A weboldal készítési feladat elvégzéséhez szükséges adatok.
Adatgyűjtés módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása az adatok kezeléséhez.
Adatkezelés célja: Az információk alapján a honlap készítési (karbantartás, javítás stb.) feladat elvégzése.
Adatkezelés időtartama: a személy önkéntes törlési kérelme, melyet a fenti elérhetőségeken keresztül nyújthat be.

Számlázási adatok

Kezelt adatok: Név vagy cég neve, cím, e-mail cím, bankszámlaszám, adószám, telefonszám.
Adatgyűjtés módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása az adatok kezeléséhez.

Adatkezelés célja: Számla kiállítása, számviteli bizonylatok kitöltése.

Adatkezelés időtartama: A számla kiállításától számított 8 évig a bizonylatot meg kell őrizni!

Statisztikai programok által gyűjtött adatok

Kezelt adatok: a weboldal használata során az üzemeltető a Google programokkal (Search Console, Analitycs) méri a látogatottsági adatokat. A Google adatvédelmi irányelvei itt olvashatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Az összegyűjtött adatok köre az adott szolgáltatásban ismerhető meg.

Adatgyűjtés módja: a honlap felkeresésével elindul az adatgyűjtés.

Adatkezelés célja: a látogatók igényeinek felmérése, honlapok tartalmi és design fejlesztése.

 

Cookie-k alapján megismert adatok

Kezelt adatok: a cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépedre, amikor egy webhelyet keresel fel. Amikor ismét felkeresed az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngésződet. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

 

Adatgyűjtés módja: Honlap felkeresésekor automatikusan megindul, de a felhasználó le is tilthatja a cookie-kat. A rövid karakteres fájlok a böngészőt futtató eszközön tárolódnak és amíg el nem távolítják őket, olyan adatokat gyűjtenek, mint pl.: internetes böngésző típusa, operációs rendszer, IP cím, stb.

Cookie fajták:

Átmeneti cookie: ezek ideiglenes cookie-k a honlap böngészésének végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmazol. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

Harmadik féltől származó cokkie: a honlap megtekintésekor, de nem az én honlapom (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a weboldal részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Harmadik féltől származó cokkie-k blokkolását/letiltását/törlését, melyről a böngésző leírásában tájékozódhatsz.

Adatkezelés célja: statisztikai adatok elemzése, ezek alapján a weboldal fejlesztése. Látogatottsági adatok figyelemmel kísérése.

Adatkezelés időtartama: látogató böngészőjének beállításától függ.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Hazai jogforrások

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Az alábbi jogszabályok aktuális állapota a net.jogtar.hu oldalon megtekinthető!

2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

2001.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2001.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a fent megadott elérhetőségeken.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat módosítása
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályoknak való minél jobb megfelelés.

A Cookie (süti) tájékoztató hatálya

Jelen szabályzat a Gönczöl Attila E.V (a továbbiakban: Üzemeltető)
kezelésében áll https://smaragdekszeruzlet.hu / weboldalra vonatkozik.
Mik azok a cookie-k (vagy sütik)?
Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy
kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk. Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

A sütik célja
Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

A sütik típusai

 1. Munkamenet sütik
  A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adatvédelmi irányelvek https://smaragdekszeruzlet.hu /adatvedelmi-tajekoztato az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 2. Használatot támogató kényelmi sütik
  Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.
  3. Biztonság
  Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.
  4. A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása
  A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden
  alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik
  letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
  További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól
  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Internet Explorer
  4. Microsoft Edge
  Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén
  a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg.
  Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: “Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NYVT.SZ.17.29/2022.

készült: 2022.11.29